Cara Mudah Menerjemahkan Fi’l Mazid

A. Fi‘l Tsulatsi Mazid

 1. فعّل: (1) ta’diyah (transitif), seperti فرّح أحمد عمرا ‘Ahmad menyenangkan Amr’; (2) taktsir (banyak), seperti قطّع أحمد الحبل ‘Ahmad memotong-motong tambang’; (3) penisbatan, seperti كفّر أحمد عمرا ‘Ahmad menisbatkan kekafiran pa-da Amr’ ; (4) mengembalikan bentuk fi‘l (predikat) dari maf‘ul (objek), seperti قشر أحمد الرمان ‘Ahmad mengupas kulit delima’; (5) membentuk fi‘l dari ism, seperti خيّم القوم ‘mereka mendirikan kemah’.
 2. فاعل: (1) musyarakah (bermakna ‘saling’), seperti كاتب أحمد عمرا ‘Ahmad saling berkorespondensi dengan Amr; (2) taktsir, seperti ضاعف الله ‘Allah melipatgandakan’; (3) ta‘diyah, seperti عافاك الله ‘Allah mengampunimu’; (4) bermak-na sama dengan bentuk mujarrad, seperti سافر أحمد ‘Ahmad bepergian’.
 3. أفعل: (1) ta‘diyah, seperti أكرمت عمرا ‘aku memuliakan Amr’; (2) memasuki sesuatu, seperti أمسى المسافر ‘pelancong itu memasuki waktu sore; (3) menuju suatu tempat, seperti أعرق أحمد ‘Ahmad menuju Irak’; (4) bermakna ‘memiliki’, seperti أورق الشجر ‘pohon itu berdaun’; (5) mubalaghah (penyagatan), seperti أشغلت عمرا ‘aku benar-benar telah menyibukkan Amr’; (6) membentuk makna sifat (ajektif), seperti أحمدته ‘aku membuatnya terpuji’; (7) bermakna shaururah (‘menjadi’), seperti أقفر البلد ‘negeri itu menjadi gurun’; (8) bermakna ‘penawaran’, seperti أباع الثوب ‘ia menawarkan menjual baju itu; (9) bermakna ‘penghilangan’, seperti أشفى المريض ‘pasien itu sembuh (hilang penyakitnya); (10) bermakna ‘tiba’, seperti أحصد الزرع ‘tanaman itu tiba masa panennya’.
 4. تفاعل: (1) musyarakah, seperti تصالح القوم ‘kaum itu saling memperbaiki’; (2) bermakna ‘pura-pura’, seperti تمارض زيد ‘Zaid pura-pura sakit’; (3) bermakna ‘berangsur-angsur’, seperti توارد القوم ‘kaum itu berangsur-angsur berdatangan’; (4) bermakna mujarrad, seperti تعالى الله ‘Allah Mahaluhur’; (5) muthawa‘ah (menjadi), seperti باعدته فتباعد ‘aku menjauhinya, dia pun menjadi jauh’.
 5. تفعّل: (1) muthawa‘ah, seperti كسرت الزجاج فتكسر ‘aku memecahkan kaca itu, kaca itu pun menjadi pecah; (2) bermakna ‘memaksakan diri’, seperti تشجع ‘dia memberanikan diri’; (3) bermakna ‘menjadikan’, seperti تبنيت ‘aku menja-dikannya sebagai anak’; (4) bermakna ‘menjauhi’, seperti تذمم زيد ‘Zaid menjauhi mencela’; (5) shairurah¸ seperti تأيمت المرأة ‘wanita menjadi janda’ (6) thalab (bermak-na ‘mencari’), seperti تبينته ‘aku mencari keterangan darinya’; (6) ‘frekuensi yang bertahap’, seperti تجرع زيد ‘Zaid minum seteguk demi seteguk’.
 6. افتعل: (1) muthawa‘ah, جمعت الإبل فاجتمع ‘saya mengumpulkan unta, unta itu pun berkumpul; (2) bermakna ‘membuat’, seperti اختبز زيد ‘Zaid membuat roti’; (3) kualitas, sepertiزيد اكتسب ‘Zaid bekerja keras’; (4) bermakna mujarrad اجتذب ‘menarik’ ; (5) musyarakah, seperti تخاصم ‘saling bertengkar’; (6) thalab, seperti اكتد ‘mencari rezeki’.
 7. انفعل: (1) muthawa‘ah, seperti كسرت الزجاج فانكسر ‘aku memecahkan kaca, kaca pun menjadi pecah’.
 8. افعلّ: (1) membentuk makna sifat (ajektif), seperti احمر وجهه ‘wajahnya memerah’; (2) mubalaghah, seperti اسود الليل ‘malam ini hitam pekat’.
 9. استفعل: (1) thalab, sepertiأستغفر الله  ‘aku mencari ampunan dari Allah’; (2) bermak-na ‘menilai’, seperti استعظمت الأمر ‘aku menilai besar masalah itu’; (3) bermakna ‘berubah’, seperti استحجر الطين ‘tanah liat itu berubah menjadi batu’; (4) berubah ‘memaksakan diri’, seperti استجرأ ‘ia memaksakan diri berani’; (5) sama dengan makna fi‘l mujarrad, seperti استقر ‘ia tetap’; (6) muthawa‘ah, seperti أراحه فاستراح ‘ia mengistirahatkannya, ia pun bisa istirahat’.
 10. افعوعل: (1) mubalaghah, seperti احدودب زيد ‘Zaid bongkok sekali’; (2) sama dengan makna mujarrad, seperti احلولى التمر ‘kurma itu manis’.
 11. افعالّ: (1) mubalaghah makna sifat, seperti اصفار الموز ‘pisang itu kuning sekali’.
 12. افعوّل: (1) mubalaghah untuk bentuk transitif, seperti اخروط شعاع الشمس ‘sinar matahari itu menyengat sekali’.
Baca juga:  Cara Mudah Membuka Kamus Bahasa Arab
Moch. Syarif Hidayatullah
Latest posts by Moch. Syarif Hidayatullah (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.